TARTALOMJEGYZÉK
Tartalomjegyzék …………………………………………………………………………………………………………………… 1
Általános Szerződési Feltételek …………………………………………………………………………………………….. 2
I. Bevezető és általános rendelkezések ………………………………………………………………..2
II. Adatkezelési útmutató………………………………………………………………………………………3
II.1. Alapvető rendelkezések………………………………………………………………………………3
II.2. Az adatkezelő adatai………………………………………………………………………………….3
II.3. Az adatkezelő elérhetőségei……………………………………………………………………….3
II.4. Az adatkezelés alapvető elvei …………………………………………………………………….4
II.5. Az adatkezelés jogalapja…………………………………………………………………………….5
II.6. Az adatkezelés célja……………………………………………………………………………………6
II.7. Cookie-k használata……………………………………………………………………………………7
III. A megrendelés ………………………………………………………………………………………………..7
VI.1. A megrendelés létrejötte……………………………………………………………………………7
VI.2. A megrendelés folyamata …………………………………………………………………………8
VI.3. A szerződés létrejötte …………………………………………………………………………………8
IV. Szolgáltatások, tevékenységi körök…………………………………………………………………9
IV.1. Szolgáltatások ……………………………………………………………………………………………9
IV.2. TEÁOR tevékenységi körök ……………………………………………………………………….10
V. Fizetési feltételek…………………………………………………………………………………………….11
VI. Felelősség……………………………………………………………………………………………………..12
VII. Vegyes rendelkezések………………………………………………………………………………….14
VIII. Záró rendelkezések, az ÁSZF közlése és hatálya…………………………………………..15
2
CREATIVE JUICE 2020 | www.creativejuice.hu
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
I. BEVEZETŐ ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
I.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a Pop Richárd
(a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.creativejuice.hu URL alatt elérhető
weboldalon (a továbbiakban: Weboldal), továbbá az ÁSZF szerinti online felületeken, az ÁSZF
szerint nyújtható szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás) nyújtására és igénybevételére
vonatkozó jogokat és kötelezettségeket.
I.2. A Szolgáltatásokat a Szolgáltató az ÁSZF-ben meghatározottak szerint létrejövő egyedi
szerződések megkötése (Megbízási Szerződés), illetve a megrendelések elfogadását és
visszaigazolását követően nyújtja. A jelen ÁSZF, a hatálya alá tartozóan megkötött valamennyi
szerződésére irányadó, ezen szerződések részét képezi az egyedi szerződések eltérő és kifejezett
rendelkezésének hiányában. A szerződések megkötésével a megrendelő részéről a jelen ÁSZF
tartalma (ide értve az ÁSZF-ben hivatkozott dokumentumokat is) megismertnek és
elfogadottnak minősül, és irányadó a felek kötelmére. Az ÁSZF a felek között létrejövő
kötelmekre külön, és kifejezetten erre irányuló kikötés hiányában is minden esetben irányadó.
I.3. A Szolgáltatás megrendelője (a továbbiakban: Megrendelő) által igénybe venni kívánt
Szolgáltatások szerződésszerű biztosítására, míg a Megrendelő az ÁSZF és a vonatkozó
szerződés feltételeinek maradéktalan megtartása mellett, az adott Szolgáltatásra vonatkozó,
megrendelés szerinti díj megfizetésére vállal kötelezettséget. A Megrendelő vállalja, hogy a
Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban megtesz minden olyan, az érdekkörébe tartozó
cselekményt, illetve megad minden olyan információt, amely a Szolgáltatás nyújtásához
szükséges. A Szolgáltató a Szolgáltatásához kapcsolódó egyes szolgáltatási elemeket a
Megrendelő személyével egyezteti és annak megadott elérhetőségein keresztül juttatja el.
I.4. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés csak abban az esetben minősül a
Szolgáltató által elfogadottnak, ha a megrendelést a Szolgáltató visszaigazolja. Amennyiben
a megrendeléssel összefüggésben több visszaigazolás történik, úgy az érintett szolgáltatás
tekintetében a Szolgáltató utolsó visszaigazolása irányadó. A visszaigazolásra nem került
megrendelésekért a Szolgáltató nem felel. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató
a mindenkori Megrendelők számára készített elemeket (videó, hang, kép, fénykép és grafika)
a Weboldalon referenciaként feltüntetheti. Ez alól kivételt képez a személyes adatokat közlő,
illetve a Megrendelő általi külön kérésre fel nem tüntethető elemek összessége.
3
CREATIVE JUICE 2020 | www.creativejuice.hu
II. ADATKEZELÉSI ÚTMUTATÓ
II.1. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK
Magyarországon is közvetlenül alkalmazandóvá vált az Európai Unió 2016/679 számú új
adatvédelmi rendelete (General Data Protection Regulation, GDPR, a továbbiakban:
„Rendelet” vagy „GDPR”). A Szolgáltató a Rendelet értelmében adatkezelőnek minősül, azaz
a Rendelet a Szolgáltató által kezelt személyes adatok vonatkozásában is alkalmazandó.
A Tájékoztató célja, hogy megállapítsa a CREATIVE JUICE által követett és alkalmazott és rá
irányadónak tekintett adatvédelmi és adatkezelési rendelkezéseket, elveket, a Szolgáltató
adatvédelmi és adatkezelési politikáját.
A Tájékoztató tartalmának meghatározásakor a Szolgáltató kiemelten a Rendelet mellett
figyelembe vette az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),
továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.
évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit is. Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya a
www.creativejuice.hu címen elérhető honlaphoz (a továbbiakban: „Honlap”) kapcsolódó
adatkezelésekre terjed ki. Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed
ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Honlapokon
található hivatkozás vezet. A Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon személyek (szervezetek,
cégek) adatkezeléseire, amelyek tájékoztatásából, hírleveléből, reklámleveléből az Érintett a
Honlapról értesült. A Társaság fenntartja a jogot a Tájékoztató egyoldalú döntésével történő
módosítására.
Az Érintett a Honlapra történő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos
rendelkezéseit, az Érintett további beleegyezése a Tájékoztató eltérő rendelkezése hiányában
nem szükséges.
II.2. AZ ADATKEZELŐ ADATAI
Pop Károly Richárd
3600 Ózd, Zrínyi Miklós utca 42.
Adószám: 66393470-1-41
II.3. AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI
3600 Ózd, Zrínyi Miklós utca 42.
hello@creativejuice.hu
4
CREATIVE JUICE 2020 | www.creativejuice.hu
II.4. AZ ADATKEZELÉS ALAPVETŐ ELVEI
Az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható
módon kell végezni. A Szolgáltató csak a jogszabályban meghatározott, vagy az Érintettek
vagy az azok munkáltatói/megbízói/megrendelői által megadott adatokat kezeli, az
alábbiakban meghatározott célokból. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az
adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.
Az adatoknak az adatkezelés céljából szükségesek és relevánsak kell, hogy legyenek, továbbá
pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük.
Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától
eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett
hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
A Szolgáltató a részére megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes
adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
A tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes
adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.
A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet
gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. A Szolgáltatónak nem áll
módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így
az Érintett illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a
hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában a Társaság 16.
életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot nem gyűjt.
A Szolgáltató az általa kezelt Személyes adatokat a Tájékoztatóban meghatározott
Adatfeldolgozókon és a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja. Az adatok
kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai és vagy szervezési intézkedések
alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága. A jelen pontban
foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő
felhasználása, mely az Érintett beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában
nem tartalmazhat. A Szolgáltató bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi
megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja
miatt a Szoláltató érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése stb. –
harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az Érintett elérhető Személyes adatait.
A Szolgáltató az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az
Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés
céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az
Érintett jogos érdekét nem sérti.
5
CREATIVE JUICE 2020 | www.creativejuice.hu
A Rendelet alapján a Szolgáltató nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, a Szolgáltató
ugyanis nem minősül közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek, a Szolgáltató
tevékenységei nem foglalnak magukban olyan műveletet, amely az Érintettek rendszeres és
szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá a Szolgáltató nem
kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó
határozatokra és bűncselekményre vonatkozó személyes adatot.
II.5. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bek. a) pontja alapján az érintett
hozzájárulása. A Szolgáltató az Érintettek hozzájárulásának a hiányában csak akkor kezel
adatot, ha erre jogszabály egyértelműen felhatalmazza. A GDPR 6. cikke megállapítja, hogy
az Érintettek személyes adatai mely esetben kezelhetők:
a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő
kezeléséhez;
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,
vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges;
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek
védelme miatt szükséges;
e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei
vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé,
különösen, ha az érintett gyermek.
Az Érintett önként, akár munkáltatója/megbízója/megrendelője részére végzett feladat
ellátása során lép kapcsolatba a Szolgáltatóval, vagy önként regisztrál, vagy önként veszi
igénybe a Szolgáltató szolgáltatását. Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az
adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak
kezeléséhez hozzájárult.
Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja mindazon adatkezelés
tekintetében, amelynek jogalapja a Rendelet. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a
6
CREATIVE JUICE 2020 | www.creativejuice.hu
hozzájáruláson alapuló és a visszavonás előtti, valamint a Rendelet szerinti adatkezelés
jogszerűségét.
A Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás az Érintett
külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy
hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik –
kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása
esetén lehetséges.
Az Adatkezelő a Felhasználó által az egyes honlapokra történő belépéskor a Felhasználó IP
címét a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a
szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás, ill. jogellenes tartalmak
kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.
Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl.
felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a
megadott e-mail címről illetve az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz
igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy
adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a
Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.
II.6. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
a) az Megrendelő azonosítása, a Megrendelővel való kapcsolattartás
b) A Honlapon keresztül történő kapcsolatfelvétel eredményeképpen létrejött szerződés
előkészítése, a szerződéses kötelezettségek Adatkezelő általi teljesítése, jogainak érvényesítése;
c) a Megrendelő számára tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető tájékoztatást
nyújtson
d) a Szolgáltató és a Megrendelő közötti, a Szolgáltató tevékenységi körébe tartozó
jogügyletek létrejötte és teljesítése
e) díjfizetéshez kötött szolgáltatás igénybe vétele esetén a díj beszedése, számlázás
f) az Adatkezelőt terhelő kötelezettségek teljesítése, az Adatkezelőt megillető jogok gyakorlása
g) elemzések, statisztikák készítése, a szolgáltatások fejlesztése – ezen célból az adatkezelő csak
anonímizált adatokat, személyazonosításra alkalmatlan összesítéseket használ fel
h) A Megrendelő külön hozzájárulása esetén kutatás, reklámozás és egyéb marketing
tevékenység
i) a Megrendelő jogainak védelme.
7
CREATIVE JUICE 2020 | www.creativejuice.hu
II.7. COOKIE-K HASZNÁLATA
A CREATIVE JUICE az alábbi, az oldal böngészése során csak anoním adatokat kezel, mellyel
csak a látogatók szokásai mérhetők, javítják a látogatói élményt. Ezek sütik (Cookie)
segítségével kerülnek azonosításra. A Szolgáltató rendszere automatikusan rögzítheti az Érintett
számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a
számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így
rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése
kizárólag statisztikai célokat szolgál. A cookie-k lehetővé teszik a Honlap számára, hogy
felismerje, azonosítsa és nyilvántartsa a korábbi látogatókat. A cookie-k a Szolgáltatót, mint a
Honlap üzemeltetőjét segítik a Honlap optimalizálásában, abban, hogy a Honlap
szolgáltatásait az Érintettek szokásának megfelelően alakítsa ki.
A Megrendelő kijeleni, hogy a Szolgáltató Adatvédelmi tájékoztatásra vonatkozó
rendelkezéseit megismerte, azokat elfogadja.
III. A MEGRENDELÉS
VI.1. A MEGRENDELÉS LÉTREJÖTTE
A kapcsolatfelvétel és a Megrendelő igényeinek bejelentése a következő módokon történhet;
a.) e-mail útján
b.) telefonon keresztül
VI.1.1 E-mail útján történő igénybejelentés: a Megrendelő a Szolgáltatások igénybevételére
vonatkozó igényeit e-mail útján is eljuttathatja a Szolgáltatóhoz a
pop.richard@creativejuice.hu, a hollokoi.nikoletta@creativejuice.hu vagy egyéb, a
Weboldalon közzétett e-mailcímre történő megküldéssel (a továbbiakban a Megrendelő
szolgáltatással kapcsolatos e-mail üzeneteinek a küldése esetén, ezen e-mail címekre történő
küldés értendő). Az e-mail üzenetben a Megrendelő megfogalmazza a szolgáltatás
igénybevételére vonatkozó igényeit és tartalmi elemeit. Az e-mailnek tartalmaznia kell
mindazon adatot, amely alapján a Szolgáltató előkészítheti a szolgáltatás tényleges
igénybevételéhez szükséges megrendelőt, így legalább az alábbiakat:
(1) a cégnyilvántartásban szereplő adatokkal egyezően a Megrendelő elnevezése, székhelye,
cégjegyzékszáma, adószáma, bankszámlaszáma, kapcsolattartó személy neve és
elérhetősége, (magánszemély esetén neve, lakcíme, adószáma, elérhetősége,
bankszámlaszáma),
(2) a megrendelni kívánt szolgáltatás megjelölése, illetve a Szolgáltató általi elkészítéséhez
szükséges információk,
8
CREATIVE JUICE 2020 | www.creativejuice.hu
(3) a Szolgáltatás elkezdésének és befejezésének tervezett időkorlátai, illetve kívánt
időtartama, amennyiben időszakos megrendelésről van szó,
(4) egyéb igénybe venni kívánt szolgáltatás.
VI.2. A MEGRENDELÉS FOLYAMATA
(1) A Szolgáltató a hozzá eljuttatott adatok alapján előkészíti a megrendelőt (a továbbiakban:
Megbízási Szerződés).
(2) A megrendelés érvényességéhez szükséges, hogy a Megrendelő a kiküldött Megbízási
Szerződést változtatás nélkül kinyomtassa, és a cégjegyzésre jogosult képviselő aláírásával
ellátva szkennelve e-mail-en elküldje, vagy más megfelelő módon (postán, futár útján)
eljuttassa a Szolgáltatónak.
(3) A Megrendelő szavatolja, hogy minden esetben kizárólag a valóságnak megfelelő, illetve
hiteles adatokat ad meg a megrendeléssel, illetve a szerződéssel összefüggésben. A
Megrendelő a megrendelési folyamat során, így különösen az általa történő jóváhagyások
megtétele előtt, köteles az adatainak és a megrendelése tartalmának ellenőrzésére.
Amennyiben a Megrendelő az adatokban elírást, vagy hibát észlel és/vagy a megrendelés
tárgyán és/vagy tartalmán módosítani kíván a szerződés létrejöttét megelőzően, úgy a
hivatkozott körülményeket (pld.: elírás) és/vagy a fenti szándékát a megrendelő aláírását és a
Szolgáltatónak való megküldését megelőzően, illetve az online jóváhagyás megtétele előtt
köteles jelezni a Szolgáltató felé.
(4) Amennyiben a megrendelés a Megrendelő által jóváhagyásra került, úgy az ezen
megrendelő alapján elkészült számla esetleges utóbbi módosulása, az eredeti fizetés
esedékességen nem módosít, azt nem változtatja meg.
VI.3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE
3.1 A szerződés a Szolgáltató által előkészített megrendelő, mint ajánlat, a Megrendelő
képviseletére jogosult személye által – cégszerűen – aláírt példányának a Szolgáltatóhoz
történt megérkezésével, mint elfogadással jön létre. A Megrendelő elfogadásával a szerződés
létrejön. A Megrendelő elfogadja, hogy a szerződéskötés módja a megrendelés
összetettségének függvényében változhat, továbbá a Szolgáltató a Szolgáltatásait egyedi
csomagban, külön megállapodás útján is biztosíthatja. A Megrendelő a Weboldalon
megjelentetni kívánt – a meglévő standardizált szolgáltatási struktúrába be nem illeszthető –
speciális igényének biztosításával és megjelentetésével a Szolgáltatót külön, egyedi szerződés
útján bízhatja meg.
9
CREATIVE JUICE 2020 | www.creativejuice.hu
IV. SZOLGÁLTATÁSOK, TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK
IV.1. SZOLGÁLTATÁSOK
(1) ARCULAT TERVEZÉS
(2) WEBES MEGJELENÉS
a) banner készítés
b) hírlevél layout tervezés
c) infografika
d) landolóoldal design
e) microsite layout
f) weboldal/webshop layout
g) pop-up
h) közösségi média grafikai elemek
(3) NYOMDAI TERMÉKEK
a) szórólap
b) plakát (citylight, óriásplakát, megállító tábla)
c) katalógus/prospektus/akciós újság
d) címke, matrica
e) molinó (xbanner, roll-up)
f) POS anyagok
g) látványterv
h) csomagolás
(4) ONLINE MARKETING
a) PPC kampányok készítése és/vagy kezelése
b) közösségi oldal kezelés
c) adatbázis építés (kizárólag a Megrendelő számára)
d) SMS kampány készítése és/vagy kezelése
e) hírlevél kampány készítése és/vagy kezelése
(5) WEBFEJLESZTÉS
a) weboldal készítés
b) hírlevél sablon leprogramozás
c) microsite/landolóoldal készítés
d) pop-up rendszer integrálás
(6) IT SZOLGÁLTATÁSOK
a) hírlevél küldő rendszer bérbeadás
b) SMTP bérbeadás
c) KKV informatikai rendszer kialakítás
d) domain kezelés
10
CREATIVE JUICE 2020 | www.creativejuice.hu
e) saját URL shorter kialakítás
(7) VIDEÓ KÉSZÍTÉS
a) reklámfilm
b) videó banner
(8) FOTÓZÁS
a) termék
b) koncepció
c) rendezvény
(9) SZÖVEG
a) önkitöltős pdf nyomtatvány
b) prezentáció
A szolgáltatások részletes leírása a www.creativejuice.hu weboldalon olvashatók. A Szolgáltató
fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltatások terjedelmét és / vagy specifikálását
saját belátása szerint megváltoztassa a jogszabályi keretek között.
IV.2. TEÁOR TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK
(1) INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ
a) Kiadói tevékenység (58)
b) Könyvkiadás (58.1)
c) Napilapkiadás (58.11)
d) Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (58.13)
e) Egyéb kiadói tevékenység (58.14)
f) Szoftverkiadás (58.2)
g) Egyéb szoftver kiadás (58.29)
h) Információ-technológiai szolgáltatás (62)
i) Számítógépes programozás (62.01)
j) Információ-technológiai szaktanácsadás (62.02)
k) Számítógép-üzemeltetés (62.03)
l) Egyéb információ-technológiai szolgáltatás (62.09)
m) Információs szolgáltatás (63)
n) Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás (63.1)
o) Világháló-portál szolgáltatás (63.12)
p) Egyéb információs szolgáltatás (63.9)
q) Hírügynökségi tevékenység (63.91)
r) M.n.s. egyéb információs szolgáltatás (63.99)
(2) M SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG
a) Üzletvezetés (70.1)
11
CREATIVE JUICE 2020 | www.creativejuice.hu
b) PR, kommunikáció (70.21)
c) Reklám, piackutatás (73)
d) Reklám (73.1)
e) Reklámügynöki tevékenység (73.11)
f) Médiareklám (73.12)
g) Egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (74)
h) Fényképészet (74.2)
V. FIZETÉSI FELTÉTELEK
V.1. A Szolgáltató a Weboldalon igénybe vett szolgáltatásokról – eltérő megállapodás
hiányában – a mindenkori Tarifaárak alapján 15 napos fizetési határidővel állítja ki a számlákat
a Megrendelő felé a szolgáltatás nyújtásának utolsó napját követő első munkanapon. A
tarifaárak változásáról a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 30 nappal tájékoztatja a
Megrendelőeket.
V.2. A Szolgáltató jogosult előrefizetést kikötni különösen;
(a) olyan Megrendelő esetében, aki (közvetlenül, vagy a megbízásából eljáró társaságon
keresztül) a Szolgáltató irányában, vagy Szolgáltató tulajdonosától, vagy annak
cégcsoportjától igénybe vett szolgáltatás tekintetében ezen társaságok valamelyikének
irányába, a tárgyi megrendelés napját megelőző 12 hónapon belül fizetési késedelembe esett,
vagy
(b) amikor a céginformáció alapján nem ítélhető meg a cég pénzügyi helyzete,
fizetőképessége,
(c) ha a felek megállapodása ilyen rendelkezést tartalmaz
(d) új Megrendelő (azaz olyan Megrendelő, aki a megrendelés napját megelőző 36 hónapon
belül a Szolgáltatónál szolgáltatást nem vett igénybe) esetében.
Az előrefizetést a Megrendelőnek a Szolgáltató által kiállított előleg bekérő levél fizetési
határidejéig kell teljesítenie. Ennek elmaradása esetén a Szolgáltató az adott megrendelést
nem köteles elfogadni, illetve a már létrejött szerződéseket azonnali hatállyal felmondhatja. A
Szolgáltató a szolgáltatás ellenértékének beérkezéséig nem köteles a szolgáltatás nyújtása
iránt intézkedni. Amennyiben a Szolgáltató előrefizetést köt ki, jogosult a kedvezményeket
megvonni és a számlákat a mindenkori Tarifaárakban meghatározott alaptarifán kiállítani.
V.3. Külföldi Megrendelő részére a számlák a teljesítési időpont napján érvényes MNB
középárfolyamon számolt devizaérték szerint kerülnek kiállításra. A számla ellenértékét a számla
szerinti pénznemben kell rendezni. A külföldi székhellyel rendelkező olyan partner, aki a
12
CREATIVE JUICE 2020 | www.creativejuice.hu
Szolgáltatóval korábban nem állt szerződéses kapcsolatban, csak előre fizetéssel jogosult a
szolgáltatást igénybe venni.
V.4. A számla kiegyenlítésével kapcsolatos bankköltségek a Megrendelőt terhelik. Külföldi
megrendelés esetén a külföldi és a belföldi bankköltség is a Megrendelőt terheli.
V.5. A fizetés teljesítésének időpontja a számla ellenértékének jóváírása a számlán megadott
bankszámlaszámon. Bármely számlával kapcsolatos kifogás csak a vitatott tételt érinti, a többi
tétel, valamint a számla esedékességén nem változtat. A kizárólag számlával kapcsolatos
kérdéseket, annak kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül írásban kell közölni. E
határidőn túl reklamációt nem fogadunk el.
V.6. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő Polgári Törvénykönyvben a vállalkozások közötti
szerződésekre meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni. Amennyiben
Megrendelő a Szolgáltató felhívására sem teljesíti fizetési kötelezettségét, a Szolgáltató jogosult
a késedelmi kamat felszámításán túl a fennálló szerződést azonnali hatállyal felmondani, az
esedékes megrendelések teljesítését felfüggeszteni, az új megrendelések elfogadását
megtagadni a tartozás rendezéséig, illetve előrefizetést kikötni.
V.7. Amennyiben a Megrendelőnek a Szolgáltatóval, vagy Szolgáltató tulajdonosával, vagy a
tulajdonos valamely cégcsoport tagjával szemben ki nem egyenlített tartozása van, a
Szolgáltató eredménytelen előzetes írásbeli felszólítást követően jogosult a tartozás
megfizetéséig az újabb megrendelés elfogadását megtagadni, előrefizetést kikötni,
folyamatos megrendelés esetén a Megrendelő részére történő szolgáltatás nyújtását
felfüggeszteni, illetve a már létrejött szerződést azonnali hatállyal felmondani.
VI. FELELŐSSÉG
VI.1. A Megrendelő garantálja, hogy a Szolgáltatást rendeltetésszerűen, kizárólag jogszerű
módon és célokra, jelen ÁSZF és a szerződés, továbbá a vonatkozó jogszabályi rendelkezések
betartásával veszi igénybe.
VI.2. A Megrendelő ezúton kötelezi magát, hogy felhívásra haladéktalanul megtéríti
Szolgáltatónak mindazon bírságot, kártérítést és költséget, illetve polgári jogi igényt, amit az
ÁSZF, a szerződés és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések Megrendelő általi megszegése
folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Szolgáltatóval, illetve vezető
tisztségviselőjével, vagy egyéb, a teljesítésben közreműködő személyével szemben
érvényesítenek. A fentiek alapján a Megrendelő – a jogszabályi keretek között – köteles a
Szolgáltató helyett a hatósággal, illetőleg a jogosulttal szemben közvetlenül helytállni, a
hatóságnak, illetve a jogosultnak az esedékességkor megfizetni az előzőekben említett
bírságot, kártérítést, egyéb igényt és költséget, vagy ha azt már a Szolgáltató, vagy az érintett
13
CREATIVE JUICE 2020 | www.creativejuice.hu
személy megtérítette, a Megrendelőnek a Szolgáltatóval, illetve az érintett személlyel szemben
van azonnali megtérítési kötelezettsége.
VI.3. A Szolgáltató minden lehetséges rendelkezésére álló technikával és eszközzel igyekszik
garantálni az általa nyújtott szolgáltatás folyamatosságát, azonban a – jogszabályi keretek
között – nem vállal felelősséget azokért a károkért, és egyéb igényekért, amelyeket a
Szolgáltatása érdek- és működési körén kívül eső elháríthatatlan külső esemény okozott és
amely a teljesítéshez szükséges munkavégzést, vagy a technikai eszközök rendelkezésre állását
akadályozza (pl. sztrájk, árvíz, földrengés, felhőszakadás, áramszünet, az internet működési
elégtelensége, adatátviteli hiba, üzemkiesés stb.). Ezekben az esetekben a határidő
automatikusan meghosszabbodik legalább az akadályoztatás időtartamával, azzal, hogy
amennyiben a teljesítés adott munkanapon már nem nyújtható, automatikusan a következő
munkanapon kerül sor a szolgáltatás nyújtására. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a
Szolgáltató – a jogszabályi keretek között – a fentiekből eredő kárért, illetve bármilyen
hátrányért és igényért való felelősségét kizárja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a
szolgáltatásai eredményeképpen létrejött munkaviszonyból, vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyból eredő károkért és egyéb igényekért.
VI.4. A Megrendelő tudomásul veszi, és kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltatóval szemben
– a jogszabályi keretek között – kárigény, vagy egyéb igényérvényesítés csak a kárigénnyel
érintett szolgáltatás díja mértékéig érvényesíthető. A Szolgáltató – a jogszabályi keretek közötti
– kártérítési felelőssége kizárólag a tényleges közvetlen károkra korlátozódik, és a Szolgáltató –
a jogszabályi keretek között kifejezetten kizárja a felelősségét bármiféle közvetett vagy
következményi, illetve biztatási jellegű kárért, és igényért, ideértve többek között az elmaradt
hasznot, a költségeket illetve a nem vagyoni kárt is, kivéve, ha a jelen rendelkezés szerinti
valamely feltétel alkalmazását jogszabály kifejezetten kizárja. A Megrendelő tudomásul veszi,
hogy a szolgáltatás díjai a jelen, és az ÁSZF egyéb pontjaiban meghatározott
felelősségkorlátozásokra tekintettel lettek az adott mértékben megállapítva.
VI.5. A Megrendelő semmilyen nyilvános (ideértendő az Internetet is) megnyilatkozása során
nem tehet sem a Szolgáltatóra, sem a Szolgáltató cégcsoportjára, vagy annak termékeire,
szolgáltatásaira, brand-jeire, munkatársaira, szerződött partnereire, illetve képviseletében
eljáró személyekre semmilyen negatív, vagy ésszerűen eljárva akként értékelhető megjegyzést
és egyebekben sem tanúsíthat olyan magatartást, mellyel a Szolgáltató, vagy a Szolgáltató
cégcsoportjának üzleti érdekeit sértheti.
VI.6. A Megrendelő kijelenti és szavatol azért, hogy az általa közölt adatok, információk és az
átadott promóciós tartalom a valóságnak megfelel, nem sérti harmadik személy jogait (így
többek között szerzői jogokat, iparjogvédelmi oltalom alatt álló alkotásokhoz fűződő jogokat,
védjegyhez fűződő jogokat, személyhez fűződő jogokat), a vonatkozó jogszabályoknak
megfelel.
14
CREATIVE JUICE 2020 | www.creativejuice.hu
VI.7. Amennyiben a Megrendelő érdekkörébe tartozó okból nem nyújtható a Szolgáltatás, úgy
az nem eshet a Szolgáltató terhére.
VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK
VII.1. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatásnyújtás azonnali leállítására, felfüggesztésére, ha a
Megrendelő jelentősen megsérti az ÁSZF releváns feltételeit, így különösen ha:
(a) Megrendelő nem megfelelően kezeli az elkészült grafikai anyagokat,
(b) jogszabályi rendelkezésekbe ütköző magatartást tanúsít,
(c) amennyiben a Megrendelőnek a Szolgáltatóval szemben ki nem egyenlített tartozása
van, illetve ha a Megrendelő ellen csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás
indul. A fenti esetekben megfelelően irányadó a megrendelés visszautasítása és a
közzététel megszüntetése kapcsán szabályozott felelősségi és jogosultsági viszony,
illetve a vonatkozó jogok gyakorolhatósága.
VII.2. Az azonnali hatályú felmondás az egyedi szerződésben és/vagy az ÁSZF szerint kikötött
valamely lényeges kötelezettség megszegése esetén gyakorolható. A lényeges kötelezettség
megszegésének minősül különösen bármely szavatosságvállalás megsértése, illetve azon
esetkörök, amelyekre az ÁSZF nevesítve is kikötötte az azonnali hatályú felmondás jogát.
Amennyiben a szerződés a Szolgáltató által kerül megszüntetésre azonnali hatályú
felmondással a teljesítés bármely szakaszában, a Megrendelő köteles a szolgáltatás teljes díját
megfizetni a megrendelt időtartamra.
VII.3. A Megrendelő az esetleges reklamációt a tudomására jutását követően haladéktalanul,
de legkésőbb a szolgáltatás nyújtásának befejezésétől számított 14 (tizennégy) naptári napon
belül köteles a Szolgáltatónak írásban bejelenteni. Ezen határidőt követően a Szolgáltató nem
fogad el reklamációt.
VII.4. A Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy valamely ár-megállapítási tényező jogtalan
igénybevétele esetén visszaigényelje a jogtalanul igénybevett előnyt abban az esetben is, ha
az adott megrendelést már visszaigazolta, de a jogosulatlan előny igénybevételére utóbb
derült fény. A jelen rendelkezés irányadó arra az esetre is, ha az egyedi szerződés
meghatározott feltétel bekövetkeztének az esetére biztosít valamely előnyt, de a vonatkozó
feltétel nem teljesül.
VII. 5. A Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó kiegészítő információkról a Weboldalon
tájékozódhat a Megrendelő.
VII. 6. A Megrendelő és Szolgáltató kötelezik magukat, hogy a közöttük fennálló jogviszony
feltételeit – a jogszabályi keretek között – nem hozzák nyilvánosságra a jogviszony fennállása
alatt és azt követően sem.
15
CREATIVE JUICE 2020 | www.creativejuice.hu
VII.7. A Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy a fizetési kötelezettségek maradéktalan
teljesítéséig megtagadja azon Megrendelők újabb megrendelések a befogadását, akiknek
tartozása áll fenn a Szolgáltatóval szemben. A Szolgáltató fenntartja a jogát arra is, hogy ne
fogadjon be olyan új megrendeléseket, amelyek olyan Megrendelőtől származnak, akik a jelen
ÁSZF-ben foglalt lényeges kötelezettséget, vagy feltételt a korábbi szerződéses viszonyban
megszegtek. Ilyen esetekben a megrendelés befogadása külön megállapodás megkötéséhez
is köthető.
VII.8. A Megrendelő elfogadja, hogy az VI.1. (4) és VI.1. (6) a),b) Szolgáltatások pontban
felsorolt szolgáltatások teljesítése az aktiválási idejük után folyamatos, azok szüneteltetésére- a
szerződésben megadott időpont előtt- felfüggesztésére nincs lehetőség.
VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK, AZ ÁSZF KÖZLÉSE ÉS HATÁLYA
VIII.1. Az ÁSZF-ben a Szolgáltató részére megállapított jogok nem kizárólagos jellegűek, illetve
azok együttesen is alkalmazhatóak. Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF-ben meghatározott
jogát nem gyakorolja, az nem értelmezhető a Szolgáltató részéről történő joglemondásként.
VIII.2. A Felek a vitás kérdéseket békés úton próbálják meg rendezni. Ennek sikertelensége
esetén a járásbíróság hatáskörébe tartozó perekre a Központi Kerületi Bíróság illetékességét
kötik ki. A Törvényszék hatáskörébe tartozó perek esetében a Polgári Perrendtartásról szóló
1952. évi III. törvény illetékességi szabályai az irányadóak.
VIII.3. A jelen Általános Szerződési Feltételek 2018.10.16-tól visszavonásig, illetve a módosítások
hatályba lépéséig maradnak hatályban. Az ÁSZF-ben és az egyedi szerződésekben nem
szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok az irányadóak. A Szolgáltató – a
jogszabályi keretek között – fenntartja az ÁSZF és az abban hivatkozott dokumentumok
egyoldalú módosításának jogát, amelyet a Megrendelő kifejezetten elfogad. Az ÁSZF és/vagy
a hivatkozott dokumentumok módosítását a Szolgáltató a módosulás hatálybalépését
megelőzően legalább 15 nappal korábban nyilvánosságra hozza a www.creativejuice.hu
Weboldalán. Nem minősül az ÁSZF módosításának az, ha a Szolgáltató az ÁSZF-ben
esetlegesen előforduló elütéseket, helyesírási hibákat korrigál, vagy olyan pontosításokat
eszközöl, amelyek az ÁSZF szerint létrejövő szerződések teljesítésére, annak bármely elemére
nincsenek releváns kihatással. Nem minősül az ÁSZF módosításának az sem, ha a Szolgáltató
saját magára vonatkozó adatot korrigál. Az itt hivatkozottak szerint korrigált ÁSZF közlése,
továbbá azon módosított ÁSZF közlése, amely esetben a jogszabályi változás, hatósági aktus,
illetve állásfoglalás, vagy egyébként jogszabályból folyó kötelezettség teljesítése tette
szükségessé a módosítást, az ÁSZF -ben egyébként irányadó 15 napos határidőnél rövidebb is
lehet. A Megrendelő mindezt kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja. Az ÁSZF-re és az annak
alapján létrejövő szerződésekre, illetve kötelmekre a magyar jog az irányadó.
16
CREATIVE JUICE 2020 | www.creativejuice.hu
VIII.4. Amennyiben az ÁSZF idegen nyelvű és a magyar változata között ellentmondás van,
úgy a magyar nyelvű változat az irányadó. A jelen ÁSZF-nek a Megrendelővel való
megismertetéséről a Szolgáltató olyan módon gondoskodik, hogy arra a keretszerződésekben,
illetve keretszerződéssel nem rendelkező Megrendelők esetében az első megrendelés
visszaigazolásában hivatkozik, a pontos elérési útvonal megjelölésével. Az ÁSZF mindenkori
hatályos és teljes szövege a creativejuice.hu Weboldalon közzétételre kerül.
Kelt: Budapest, 2018.10.19.